Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.19
Predané/Sold

d15-16.5 x 5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Jasň
Dánsky olej
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Ash
Danish oil