Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.8
APC

d16x5.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Moruša
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Mulberry
Beeswax