Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.22
Predané/Sold

d7.5x11
Predmet
Drevo
Povrch
Zvonec
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Cherry
Beeswax