Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
D.5
1,5€/kus

7-9cm
Predmet
Drevo
Povrch
Stromčeky
Smrekovec opadavý
Subject
Wood
Finishing
Trees
Deciduous larch