Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.29


d6.5-7.5x11-15
Predmet
Drevo
Povrch
Poháre, zvonec
Vlašský orech
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Chalice
Walnut
Linced oil