Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.21
Predané/Sold

d17x9, d18x9
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Vlašský orech
Ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Walnut
Linsed oil