Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
5.21
APC

4x d10.5 x 4.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Spŕhnutý buk
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Spalted beech
Beeswax