Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.6
APC

d15x5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Cherry
Beeswax