Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.28
Predané/Sold

d13,13.5,17 x 6.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Cherry
Beeswax