Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
6.25
APC

d15x4
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Olivovník
ľanový olej
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Olive tree
Linced oil