Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
4.13
APC

23.5x13
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Sherry
Beeswax