Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.4
Predané/Sold

d24 x 7.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Čerešňa
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Cherry
Beeswax