Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.2
Predané/Sold

3x d12x5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Hruška
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Pear tree