Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
3.11
Predané/Sold

d20x6.5
Predmet
Drevo
Povrch
Miska
Spŕhnutá breza
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowl
Spalted birch
Beeswax