Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.22
Predané/Sold

2x d14 x 3,
d10 x 9.5
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Hruška
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Pear tree
Beeswax