Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.20
Predané/Sold

d9-12x4
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Javor
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Maple
Beeswax