Číslo/ID
Cena/Price

Veľkosť/Size
[cm]
2.14
Predané/Sold

d9x40,
9.5x10
Predmet
Drevo
Povrch
Misky
Hruška
Včelí vosk
Subject
Wood
Finishing
Bowls
Pear tree
Beeswax